PHÂN BIỆT GIỮA DOANH THU TÍNH THUẾ GTGT VÀ DOANH THU TÍNH THUẾ TNDN

By | 29 Tháng Mười Hai, 2017

THỜI ĐIỂM NỘP THUẾ GTGT (hay thời điểm xác định nghĩa vụ Thuế giá trị gia tăng, GHI NHẬN DOANH THU TÍNH THUẾ GTGT, lập hóa đơn GTGT)

Điều 8 thông tư 219/2014/TT-BCT quy định thời điểm xác định thuế GTGT như sau:

  1. Đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đối với dịch vụ viễn thông là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu về cước dịch vụ kết nối viễn thông theo hợp đồng kinh tế giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông nhưng chậm nhất không quá 2 tháng kể từ tháng phát sinh cước dịch vụ kết nối viễn thông.

Tham khảo: Hệ thống pháp luật về thuế

  1. Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch là ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ để ghi trên hoá đơn tính tiền.
  2. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được, cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ.
  3. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  4. Đối với hàng hoá nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH DOANH THU TÍNH THUẾ TNDN

Điều 3 thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

2. Thời điểm, cách xác định mức nộp thuế doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

  1. a) Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.
  2. b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC.
  3. c) Đối với hoạt động vận tải hàng không là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho người mua.
  4. d) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật”.

 

Như vậy, với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau, thì thời điểm xác định thuế GTGT và thời điểm doanh thu khác nhau. Không phải, kế toán cứ lập hóa đơn GTGT bán hàng hóa dịch vụ là ghi nhận doanh thu. Đặc biệt ở loại hình doanh nghiệp dịch vụ và kinh doanh bất động sản, doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNDN đôi khi không phù hợp với nhau trong một niên độ kế toán. Kế toán thực tế chúng ta cần lưu ý vấn đề này khi chuẩn bị cho thanh tra, quyết toán thuế